Rikkärr är en artrik våtmark som anses ha en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Här lever många ovanliga arter av mossor och kärlväxter.

– Rikkärr hör till myrar, de våtmarker som har torvbildning och som under en stor del av året är helt blöt, berättar Susanne Forslund, koordinator för åtgärdsprogrammet för rikkärr.

– Man pratar om fattigkärr och rikkärr och så finns det mellanting. Skillnaden handlar om tillgången på mineraler och inte på näringsämnen som de ofta är fattiga på. Förutom vissa delar av fjällen, Öland och Gotland, är rikkärr en ovanlig naturtyp i Sverige och Europa. Därför är den utpekad som en prioriterad naturtyp inom EU.

Artikelbild

| Susanne Forslund på länsstyrelsen hoppas kunna utföra åtgärder för att bervara rikkärren. ”I och med att vi bara har 16 områden med så höga naturvärden hoppas jag verkligen att vi kan hitta resurserna att bevara dem”

Nu har för första gången över hundra potentiella platser för rikkärr på fastlandet i Kalmar län inventerats. Av dem ansågs elva vara rikkärr och ytterligare fem av intresse.

– De allra flesta ligger i Vimmerby därför att det finns bergarter som innehåller mycket mineraler här. Det roligaste fyndet var Stormossekärret som ligger vid Gnöst, nära gränsen mot Östergötland. Det är en stor areal som är rikkärr eller medelrikkärr. Det var väldigt oväntat att hitta, ofta rör det sig om små områden, berättar Susanne Forslund.

Bland annat hittades de ovanliga arterna käppkrokmossa, kärrkammossa och piprensarmossa.

– Det är många arter som man hittat som är väldigt ovanliga i vår del av landet. Så nu uppgraderar vi Stormossekärret till klass ett, det största naturvärdet som finns vid en våtmarksinvetnering.

Artikelbild

| Inventerare Staffan Nilsson hittade den ovanliga arten piprensarmossa.

Många rikkärr hotas av utdikning och igenväxning men Susanne Forslund menar att Stormossekärret i nuläget inte verkar vara under fara.

– Det viktigaste när det gäller rikkärr är att hydrologin förblir oförändrad. Alltså hur vattnet rör sig till, i och ifrån våtmarken. På flygbilden ser Stormossekärret helt orört ut, det är ingen skogsbilväg som korsar myren, inga diken och inga avverkningar precis runtomkring. Vi har kontaktat några av markägarna redan och kommer fortsätta att titta på området. Men jag tror inte att hotet är så stort idag eftersom man måste söka dispens från det rådande förbudet att dika och anmäla om man vill avverka skog och då får vi reda på om något håller på att förändras.

Artikelbild

| Inventeringen utfördes på ett hundratal platser i Kalmar län under 2018.

Det finns förslag på åtgärder för att bevara och restaurera rikkärren i Vimmerby men ännu finns inte de finansiella musklerna.

– Dels handlar det nu om att sprida information att det här finns, sedan hoppas vi på att få pengar från Naturvårdsverket. För att fortsätta vara rikkärr behöver många någon form av skötsel som slåtter eller bete annars växer de igen och blir skog. På andra ställen kan man behöva lägga igen gamla diken för att få tillbaka kärret. Det är åtgärder som inte är så dyra så jag hoppas vi ska kunna komma igång med det snart.