Det finns 105 föreningar som på ett eller annat sätt får ekonomiskt stöd av kommunen.

– Utöver det finns ytterligare ett fåtal föreningar som inte söker något stöd, säger Anton Palmér på kultur- och fritidsenheten.

De befintliga föreningsbidragen har i stort sett varit frysta sen 2017. Då beslutade kommunstyrelsen även om en övergripande översyn av stöden. I slutrapporten pekar revisionsbyrån bland annat på hur ett nytt bidragssystem kan utformas.

Det är utifrån det de nya riktlinjerna tagits fram.

En förutsättning för att få kommunalt stöd är att föreningen beaktar barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga, står det redan i inledningen i det nya dokumentet som fullmäktige ställde sig bakom på måndagskvällen. Reglerna kräver också att föreningarna arbetar i linje med kommunens folkhälsoplan och den lokala utvecklingsstrategin. Riktlinjerna bygger på sex olika kategorier. Det är föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, kultur-, intresse- och - samhällsföreningar, sociala föreningar, studieförbund, lokalägande föreningar och övriga.

I de nya riktlinjerna finns fem olika typer av bidrag som föreningarna kan söka ett eller flera av, beroende på vilken typ av förening det är. De är grundbidrag, anläggningsbidrag, utvecklingsbidrag, investeringsbidrag och övrigt. Några belopp är inte angivna i dokumentet.

Totalt ger kommunen cirka 4,3 miljoner i stöd till föreningslivet årligen. Den summan vill kultur- och fritidsenheten höja med 500 000 kronor för nästa år. Det är inte beslutat ännu.