Nu friar tingsrätten i Kalmar mjölkbonden i norra Kalmar län från åtalet om att hen skulle ha brutit mot djurskyddslagen.

Lantbrukaren driver en mjölkproduktion med ett stort antal mjölkkor i norra delen av länet. Men markerna är inte de bästa för att tillgodose kravet att djuren ska vara ute på bete i 90 dygn under perioden april till oktober varje år.

Redan 1990 beviljade miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen en dispens som gav bonden rätt att låta djuren beta inomhus även under sommaren. Den dispensen löpte tillsvidare.

2010 fattade Jordbruksverket ett nytt beslut om dispens i fem år. När den gick ut i april 2015 missade lantbrukaren att begära en ny förlängning och kom på det först i juni 2018. En ny ansökan skickades omedelbart in och ett par veckor senare beviljades en ny dispens som gäller till april 2022.

Inför beslutet besökte Jordbruksverket och länsstyrelsen gården och slog bland annat fast att stallmiljön och djurhälsan är mycket god. Men myndigheterna konstaterade också att bonden saknat dispens och gjorde en åtalsanmälan.

När åtalet om brott mot djurskyddslagen togs upp vid tingsrätten i Kalmar nekade bonden och ifrågasatte varför uppgifter i ansökan vändes emot honom i ett brottmål.

Tingsrätten anser dock att den glömda ansökan är en så ringa förseelse att bonden ska frias från åtalet.