Efter extremlåga grundvattennivåer 2016 och 2017 bedömdes risken för vattenbrist vara mindre 2018 när vattennivåerna var höga. Även nu, när vintern 2019 går mot sitt slut, är nivåerna nära det normala. Men de senaste åren har visat på ny sårbarhet och Vimmerbys VA-chef Emma Jonsson och hennes kollegor i Kalmar län har nya utmaningar framför sig. Ovissheten.

– Man vet helt enkelt inte vad man har framför sig eller vad som är nomalt. Hade det varit för 5-10 år sedan med den nederbördssituation vi haft och de grundvattennivåer vi har just nu hade det inte varit några bekymmer. Nu vet vi vad en torr sommar eller en torr höst kan göra med magasinen, vi ser fler och fler kommuner få det allt torrare och större bekymmer med sjunkande vattennivåer. Det är inte så enkelt att man bara borrar ett nytt hål om det blir problem med vattnet på ett ställe.

På länsnivå förs diskussioner om hur man kan jaga vatten på bredare front.

Artikelbild

| Emma Jonsson vill lyfta vattnet som det rena livsmedel det är.

– Det förs dialog med mark- och skogsägare om våtmarker och andra sätt att fördröja dagvattnet i naturen. Vi har ägnat hundra år åt att hårdgöra ytor för att få bort vatten från våra marker, vill vi säkra grundvattnet framöver måste vi tänka på ett annat sätt. Det finns alla möjliga lösningar, som genomsläpplig asfalt, grusytor och sedumtak för att fånga upp och infiltrera vatten istället för bara skölja bort det. Sedan försöker vi även se över uttag och utreda hur mycket vi faktiskt kan ta ur våra täkter.

Efter flera säsonger med bevattningsförbud av varierande längd tror Emma Jonsson att de flesta konsumenter fått en ökad medvetenhet. Å andra sidan är det en ytlig medvetenhet.

– När allt är supertorrt och sönderbränt förstår man att man inte kan vattna. Kommer det lite regn och det blir grönt igen tror man att allt är bra, fast det inte fyllts på i våra täkter.

Med hjälp av länsstyrelsen förs också diskussion med större industrier och lantbruk hur man kan använda processvatten och annat vatten till bevattning.

Artikelbild

| "Vi vet inte riktigt vad som är normalt längre", säger VA-chef Emma Jonsson.

– Det handlar om vattenresurser vi faktiskt har, men bara släpper ut fast de skulle duga gott och väl till det vi nästan alltid använder dricksvatten till i första hand, för att det är så billigt.

Nya restriktioner även 2019 är inte alls uteslutet, och införs bevattningsförbud kommer det att ske tidigt.

Artikelbild

| Efter torra somrar har vattentillgången visat sig vara sårbar.

– Förra året trodde vi oss vara säkra på att vi hade gott om vatten, nu ser vi att det är lite mer svårtolkat. I en tunna ser man när vattnet håller på att ta slut, när det gäller grundvattnet vet vi inte vad som är bottennivån och hur mycket nytt vatten det kommer att rinna till. Vi vill lyfta vattnet som ett rent och fint livsmedel och se värdet i det, inte bara slit och släng att spola toan med, till exempel.