– Om inget oförutsett inträffar under arbetets gång hoppas vi att det finns tomter klara för försäljning under sommaren 2019, säger Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör på Vimmerby kommun.

Det som nu pågår är ett förarbete inför den stora exploateringen. Förarbetet handlar bland annat om att flytta stenmurar inom området, något som länsstyrelsen krävt under processen med detaljplanen.

Det har varit en utdragen process som började 2013. Förslaget till detaljplanen har varit ute för två samråd hos grannar och myndigheter.

Artikelbild

| Området är totalt cirka 15 hektar och ger plats för bostäder av lika slag, även vård och skola tillåts i två eller ett av de större gula fälten. Det buna området i korsningen mot riksväg 40 avser handel, service eller kontor.

I slutet av september förra året antogs planen av ett enigt kommunfullmäktige.

Den ger möjlighet till bostäder av olika slag som villor, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus.

Även vårdboende tillåts på två av de större tomterna närmast gamla Tunavägen. På en av dem medger planen även skola.Det är den tomten den nya Vimmerbyalliansen ser som ett av två heta alternativ för placering av en ny förskola i och med att man nu lägger ner planerna på en förskola i den så kladdade VOK-skogen.

Utöver det finns också utrymme för centrumbebyggelse, det vill säga service, handel och kontor. Den delen motsvarar ungefär nuvarande "raggarkåken" i hörnet mot riksväg 40.

Artikelbild

| "Raggarkåken" ligger i det område som är avsett för handel, service eller möjligen kontor. Det området är cirka 2 500 kvadratmeter.

Hela planområdet omfattar ungefär 15 hektar och det är cirka 20 meter i höjdskillnad mellan lägsta delen av området närmast vägen och den högsta punkten längst upp i området. I den senare delen är högsta byggnadshöjd 7,5 meter, medan det på tomterna intill vägen finns möjlighet att bygga upp till tre våningar eller max tolv meter i nockhöjd.

Intresset är stort för de nya tomterna i Nosshult, enligt Sandra Torvaldsson.

Artikelbild

| Sandra Torvaldsson är mark- opch exploateringsingenjör i Vimmerby kommun och ser ett stort intresse för de nya tomterna i Nosshult.

– Tyvärr kan jag inte säga något exakt antal intressenter eftersom vi ännu inte har någon tomtkö öppen, men det är många som kontaktat oss och visat stort intresse, sen kan antalet tomter bli något färre än 37, beroende på hur byggnationen blir, säger hon.

En tomtkö ska öppnas när det närmar sig en försäljningsstart av tomterna.

Under hösten ska exploateringsarbetet för byggande av gator, vatten- och avlopp och el handlas upp så det kan göras nästa år. Kommunen har avsatt 7, 8 miljoner för det i budgeten för 2018 och 2019.

Parallellt med det är en försäljning av de första lucktomterna, två tomter i Kohagen, snart ute för försäljning till högstbjudande via en mäklare som kommunen anlitat för den försäljningen.