Även denna månad fanns den före detta roddklubbstomten med som ett ärende vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde. Denna gång handlar det om den rättstvist där det avhandlas om kommunen har rätt att kräva att en grind och en förbudsskylt tas bort från tomten.

Kommunen hävdar att tomten av tradition varit tillgänglig för allmänheten, och så ska vara. Ägaren till de nybyggda husen på roddklubbstomten menar att tomten i praktiken alltid varit privat.

Båda parter söker stöd för sin ståndpunkt i äldre dokument, och från vittnen.

I en tidigare rättegång vittnade en person till fastighetsägarens fördel. Kommunen å sin sida stödjer sig på vittnesuppgifter från medlemmar i roddklubben, som tidigare hade sin klubblokal på tomten.

– Roddklubbens medlemmar har varit på platsen lång tid. Det är de som bäst har en bild av hur platsen använts, säger Carolina Stalebrant, t f miljö- och byggnadschef.

Ytterligare en fråga har blivit var "Lögarebergen" ligger. Lögarbergen omnämns som ett område som är tillgängligt för allmänheten i gamla dokument som rör roddklubbstomten. Tholmark och hans advokat har pekat ut Lögarberget, som ligger längre bort från den del som kommunen menar varit en allmänning. Kommunen å sin sida menar att när Västerviksborna pratar om Lögarebergen, så menar man framförallt strandområdet.

– Löga Beach party är ju ett exempel, säger Akko Karlsson (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.