Används huset som bostad eller inte?

Det har varit frågan som sysselsatt miljö- och byggnadsnämnden de senaste åren. 2012 gavs en strandskyddsdispens för att bygga ett hus som skulle inrymma kafé och en uthyrningsverksamhet på tomten där Västerviks roddklubb tidigare låg. Någon verksamhet öppnade aldrig. Efter att en miljö- och byggnadsinspektör gjort ett oanmält besök på platsen, bedömde man att huset olovligen användes som ett hus.

Sedan dess har huset varit föremål för en rad rättsliga prövningar, och tidningsrubriker.

Nu är det alltså dags för ytterligare en vändning.

Ägaren vill att dispensen ändras så att det blir tillåtet att använda huset som bostad. Han har anlitat ett konsultföretag som argumenterar för att kommunen enligt lagen ska medge dispensen.

Till miljö- och byggnadsnämnden har en rad handlingar skickats. Det finns två argument som enligt konsulten talar för att man borde ge en dispens.

* När tomten vid Kålgårdsviken bebyggdes på 1800-talet var det som bostad. I en lantmäteriförteckning talas det om att fiskaränkan Charlotte Samuelsson bodde i huset. Platsen kallades till och med för Charlottenborg. Huset ska ha hyrts ut som bostad fram till 1930-talet.

* På 30-talet började istället statliga domänverket hyra ut fastigheten till Västerviks roddklubb. Under 80 år kom platsen att användas för fritidsändamål. Konsulten pekar på att tomten var inhägnad med Gunnebostängsel. Det betyder att den inte var allmänt tillgänglig ur allemansrättslig synvinkel. Konsulten tolkar lagen som att då bör strandskyddsdispens ges, och att kommunen inte kan diktera hur tomten ska användas.

Ansökan ska behandlas när miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på onsdagen. Tjänstemännens rekommendation är att avslå ansökan.

Man håller med om att det längre tillbaka i tiden har funnits ett boställe nära det nuvarande huset, men att en karta visar att 1944 var huset borta. Då fanns bara roddklubbens båthus.

– Tomten har inte varit ianspråktagen för bostadsändamål, och det finns ingen anledning att ändra användningsområde, skriver man i förslaget till beslut.

Tvärtemot konsulten anser de kommunala tjänstemännen att allemansrätten gällt på tomten under de år då roddklubben huserade där.