Det var i förra veckan som sex personer badade vid Reginelundsbryggorna. Fyra av dessa personer drabbades av kraftig magsjuka. Orsaken kan ha varit det kraftiga skyfallet några timmar tidigare.

– Det finns ett bräddavlopp vid Reginelund. Så man kan inte utesluta möjligheten att magsjukeutbrottet berodde på det. Men det går heller inte med säkerhet att härleda det till bräddavloppet, förklarar Ruben Öberg, VA-chef på kommunala Västervik Miljö- och Energi AB.

I Västerviks ledningssystem för avloppsvatten finns en del så kallade nödutlopp eller bräddavlopp på vissa strategiska punkter. Det är vid dessa nödutlopp som vatten med bakterier kan komma ut i Gamlebyviken, efter kraftigare regn.

Artikelbild

| Vid Reginelund finns ett av Västerviks bräddavlopp.

– I Västervik är spillvattensystemet i stora delar byggt som ett så kallat kombisystem. Det innebär att dagvatten avleds tillsammans med avloppsvatten eller som vi kallar det, spillvatten. När det kommer kraftiga skyfall är inte ledningssystemen byggda och dimensionerade för den stora vattenvolymen utan då går överskottsvattnet ut via nödutloppen, berättar Ruben Öberg.

Han berättar också att man nu för tiden inte bygger kombisystem utan system där dagvatten och spillvatten avleds separat.

– Vi lägger många miljoner varje år på att bygga om dessa kombisystem till separerade system.

En läsare till VT föreslår att man ska sätta upp skyltar vid bräddavlopp, så att man kan undvika dessa som badplatser. Ruben Öberg är tveksam till den idén, av säkerhetsskäl är verksamheten sekretesskyddad.

– Vi vill inte på något sätt underlätta möjligheterna att kartlägga våra ledningsnät. Jag rekommenderar alla som badar i hav och vatten att göra det med vetskapen om att alla vattendrag innehåller bland annat bakterier, alger och annat som inte är hälsosamt att få i sig.