– I slutänden är det ju kommunen som fattar beslut i frågan. Det här är en process som måste få ha sin gång, det är många som ska ha möjlighet att komma in med synpunkter.

– Jag är fortsatt inställd på att det här kommer att bli av. För min del tror jag att länsstyrelsens remissvar egentligen bara innebär att byggstarten blir några veckor försenad, säger han.

Bovinder menar att alla tänkbara hänsyn har tagits till den speciella miljön och dess biotop när husen har planerats.

Artikelbild

| Tomas Bovinder tror på att trädhusbygget trots allt blir av.

– Varken ekarna eller de insekter som lever i dem kommer att ta skada, säger han.

Länsstyrelsen i Kalmar län skriver i sitt remissvar att trädhus för uthyrning, som ett hotell, i ett naturskönt område är en spännande idé. Däremot ställer man sig alltså tveksam till den utvalda platsen i Gertrudsvik invid sjön Maren. Dels menar man att det finns stora naturvärden knutna till de gamla ekarna, dels påpekar man att den existerande detaljplanen för området togs fram för cirka tio år sedan då planeringen för Holiday Club var i full gång. Tanken var att området skulle bli golfbana. Om någon i framtiden skulle förverkliga de intentionerna så skulle golfbana och trädhus inte vara någon bra kombination, anser man.

Tomas Bovinder, å sin sida, anser att det är en kombination som absolut skulle kunna fungera.