Det pågår flera parallella processer just nu som rör fastigheten.

I det här fallet så har kommunen ålagt fastighetsägaren att ta bort en grind och en förbudsskylt. Allmänheten ska ha tillgång till fastigheten.

Fastighetsägarens jurist ansåg att kravet var orimligt. I ett överklagande hänvisade man till dokumentation som visar att tomten under lång tid varit privat, och att då inte alls är orimligt att hägna in den och stänga allmänheten ute.

I den första instansen, länsstyrelsen, vann kommunen, men mark- och miljödomstolen resonerar på ett helt annat sätt.

Bland annat fäster domstolen uppmärksamhet på den tid på tomten användes av Västerviks roddklubb. Området var till för föreningens medlemmar, och var inte någon kommunal inrättning som var öppen för allmänheten.

Rätten beskriver verksamheten som då rådde som "en med staket väl avgränsad anläggning med föreningslokaler, bryggor, båtar och utrustning med mera som direkt eller indirekt nyttjades för verksamhet bedriven av Västerviuks Roddklubb för medlemmarna i föreningen eller för de ur allmänheten som ville ta del av området eller aktiviteter genom kontakt med föreningen."

Rätten menar att redan när den nuvarande ägaren köpte fastigheten så hade den varit avgränsad under lång tid. Den anser också att miljö- och byggnadsnämden inte haft fog för att ingripa med föreläggande om att ta bort grindar och skyltar. Rätten ifrågasätter också förbudet i strandskyddsdispensen mot bostad på tomten.

Vi har sökt både kommunen och fastighetsägarens advokat för en kommentar. Texten kommer att uppdateras under dagen.