– Vi har sett att det finns stora brister när det gäller mark- och bostadsfrågor i kommunen. Det vill vi nu ändra på och tillsätter en arbetsgrupp, tillväxtgruppen, som ska samarbete med stiftelsen Kindahus och andra aktörer, säger Mikael Österling.

Kinda har stora utvecklingsbehov inom fastighetsområdet, ett exempel är i Kisa där det är glest med villatomterna, i princip inte en enda, och lika illa är det med industrimark. I Rimforsa finns det villatomter, men det är sämre ställt med mark för företagsetableringar. Nu ska kommunen titta på bland annat både fastighetsbeståndet och etableringsmark.

– Vi måste vara med på banan när det gäller både markköp och planläggning, säger Mikael Österling.

Syftet med gruppen är att etablera ett långsiktigt förbättrat verktyg och rutiner för bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning och etableringsfastigheter. Gruppen består utöver Mikael Österling av Rosemarie Nelson Ekerå (C), ordförande i stiftelsen Kindahus, och Christer Segerstéen (M) från kommunstyrelsen.

– Gruppen ska verka under mandatperioden för att lyfta förslag till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige på åtgärder för att förbättra etablering av såväl bostäder som företag, säger Mikael Österling.

En första redovisning av tillväxtgruppens arbete ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars.