Utan statens hjälp kommer Sverige "att försättas i ett olyckligt underläge i den internationella forskningen – och allmänheten, utbildningsväsendet och biblioteken kommer att gå miste om viktig tillgång till det gemensamma kulturarvet", skriver Anders Cullhed, preses i Kungliga Vitterhetsakademien i remissvaret till regeringen.

I brevet framhålls bland annat att Sverige redan har halkat efter vad gäller digitaliseringen. I grannlandet Norge har alla böcker tryckta på norska redan digitaliserats och man är på god väg att avsluta motsvarande process vad gäller alla norska tidningar.

I Sverige har digitaliseringen av skönlitteratur skett via den ideella föreningen Litteraturbanken som har finansierats av bland andra Svenska Akademien Men det är inte en hållbar lösning i längden, menar de som har undertecknat remissen.

I biblioteksutredningen föreslås bland annat en permanent statlig finansiering av Litteraturbanken.