Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar att förvaltningsrätten i Linköping ålägger Kinda kommun att betala en särskild avgift för att man inte inom skälig tid verkställt ett beslut att ordna en bostad med särskild service. IVO yrkar på att avgiften, som är 33 750 kronor per månad, ska utgå från den 1 december 2017. De skulle innebära att straffavgiften för Kinda kommun så här långt är 337 500 kronor.

Den 1 november 2016 fattade Kinda kommun om att bevilja en ung person i Kinda en bostad med särkilt service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO konstaterar dock att insatsen ännu inte är verkställd. Enligt kommunens yttrande till IVO har personen tidigare varit beviljat boendestöd men avsade sig insatsen i mars 2017. Vidare skriver kommunen att skälen för dröjsmålet med verkställighet av insatsen beror på att ungdomen i maj 2017 tackade nej till två alternativa lägenheter i servicebostad med hänvisning till att lägenheterna saknade fiber-nätverk. I kommunens yttrande framgår det även att ungdomen haft önskemål att flytta in i en specifik gruppbostad i Kisa, vilken är under byggnationen och beräknas vara klar i december 2018. Ungdomen har inte velat få andra erbjudande men erbjöds en plats i gruppbostaden som hen tackade ja till i maj i år.

IVO konstaterar dock att dets saknas journalteckningar i ärendet som visar hur kommunen har arbetat med att verkställa insatsen och som styrker att insats ej verkställts. Det finns endast en journalanteckning som i efter hand noterar att ungdomen tackat nej till erbjudande i maj 2017.

IVO skriver även att vilka kontakter med ungdomen som föregått erbjudandena och den enskildes fortsatta inställning inte framgår och inte heller framgår det i de journaler som kommunen bifogat till myndigheten att kommunen tackat ja till plats i den nya gruppbostaden eller att ungdomen enbart ville flytta till det specifika boendet.

IVO skriver i sitt yrkande till förvaltningsrätten att dröjsmål för att verkställa den beviljade insatsen nu uppgår till mer än 22 månader, vilket inte kan ses som skäligt. Kommunen bör därför åläggas ett betala en särskild avgift om 33 750 kronor per månad från och med den 1 december 2017. Så här långt totalt 337 500 kronor.

Roger Rydström (S) är ordförande i vård och omsorgsnämnden:

– Jag kan inte kommentera det här då jag inte känner till ärendet. Men en straffavgift på över 300 000 kronor låter väldigt oskäligt.