– Det som står i Itsam-avtalet är att ändringar ska godkännas av direktionen och medlemmarna, men i alla andra frågor representerar direktionsmedlemmarna kommunen, så det är en osäkerhetsfaktor. Vi har tagit hjälp av en juristbyrå för att svara på frågorna om beslutet behöver lyftas i respektive fullmäktige och om inte, vad händer om en kommun gör det ändå, förklarar kommunalförbundets direktör Mattias Robertsson Bly.

I dag bygger Itsams finansieringsmodell på att respektive medlemskommun betalar ett visst anslag baserat på kommunernas IT-budgetar vid förbundets bildande. Vid uppstarten deltog kommunerna Kinda, Ydre, Boxholm och Ödeshög. För Vimmerby och Åtvidaberg, som anslöt senare, är kostnaderna i dagsläget högre. Nu har kommunalförbundets direktion istället beslutat att basera medlemssumman på befolkningsmängd. Kinda, genom representanten Conny Forsberg (S), var de enda som reserverade sig mot förändringen.

– Det skulle innebära en ökad kostnad med nästan 600 000 kronor om året för Kinda och säger en kommunfullmäktigeförsamling nej så går det inte att genomföra. Vi var med och startade Itsam med ett antal andra kommuner, tog en mängd kostnader och risker, och då tycker vi inte att det är något konstigt att det finns en differens mellan anslagen, menar kommunstyrelsen med ordförande Forsberg, vice ordförande Lars Karlsson (L) och oppositionsrådet Christer Segerstéen (L).

Artikelbild

| "Det är en osäkerhetsfaktor", säger förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly avseende det faktum att Kinda kommun kan komma att stoppa förändringen genom ett fullmäktigebeslut.

Direktionens beslut skulle göra att kostanderna ökade för så väl Kinda som Boxholm, Ydre och Ödeshög. För Vimmerby sänks däremot anslaget med cirka 1 200 000 kronor och för Åtvidaberg, ja då blir det nära 730 000 kronor billigare, ett upplägg som förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly tycker är mer rättvist.

– Som ansvarig för Itsam kan jag se att alla kommuner i dagsläget behandlas lika, de befinner sig på samma nivå, samma plattformar och de har ungefär samma system, och tanken har alltid varit att anslagen skulle justeras i det läget. Ur ett skattebetalarperspektiv tycker jag att det är svårt att påstå att två av kommunernas skattebetalare ska betala för de andra kommunernas it-verksamhet.

Planen på justering, finns den med i avtalet?

– Nej, det är det den inte är. Det som finns är, om vi kollar på vårt övergripande styrdokument förbundsordningen, att det finns en skrivelse om att om Itsam går med underskott ska det betalas av medlemskommunerna fördelat efter invånarantal. Det är en signal på att det är så man har tänkt finansieringen för kommunalförbundet.

Artikelbild

| "Säger vi nej så går det inte att genomföra", menar Kindas kommunstyrelse samtidigt som förbundsdirektör Robertsson Bly menar att så kanske inte är fallet.

Kinda kommer att ta upp frågan i kommunfullmäktige den 16:e september.