Debatt På Internationella kvinnodagen uppmärksammar vi kampen för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. För oss i Länsunionen (S, C, L) är målet klart: Alla Region Kalmar läns invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar och bakgrund. En jämställd och jämlik hälsa är grunden för människans välbefinnande och utveckling.

Vi måste börja med oss själva. Region Kalmar län ska vara en förebild för arbetet med jämställdhet, både i den egna organisationen samt gentemot alla andra aktörer: lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Genusperspektivet ska bli tydligare och jämställdhet ska vara en naturlig del av Regionens verksamhet. Våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och kulturell mångfald i enlighet med CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Ännu finns skillnader i hur män och kvinnor bemöts och behandlas inom hälso- och sjukvården. Det är inte acceptabelt. Gamla föreställningar måste ge vika för vetenskap. Genom att öka kunskapen om kvinnors hälsa ökar förutsättningarna för en mer jämställd vård. Regionen ska därför satsa ytterligare på kvinnosjukvård genom att förbättra vården för kvinnor som drabbas av kvinnosjukdomar och samtidigt höja kunskapen kring dessa. Idag är screening för livmoderhalscancer och mammografi avgiftsfri och insatser ska göras för att alla kvinnor ska genomgå dessa undersökningar. Förlossningsvården behöver få en mer sammanhållen vårdkedja mellan mödrahälsovård, förlossning och barnhälsovård.

Våld i nära relation drabbar oftast kvinnor och vissa grupper som hbtq-personer, yngre och äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller utländsk bakgrund. Arbetet för att bemöta och omhänderta våldsutsatta människor ska fortsätta att utvecklas. En del i detta är att alla som söker hälso- och sjukvård eller tandvård inom Region Kalmar län ska få frågan om psykisk och fysisk våldsutsatthet. Vi får aldrig dra oss från att ställa de svåra frågorna, det vore att göra alla utsatta kvinnor en otjänst.

För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möjligheter kommer områdena kultur i hela länet, kultur till barn och unga, jämställd, jämlik och tillgänglig kultur samt kreativt klimat för kulturskapare att prioriteras. Kulturen i Kalmar län ska vara inkluderande för alla.

Ofrivillig deltidstjänst är en klassisk kvinnofälla. Alla ska kunna leva på sin lön, samt kunna samla ihop till en god pension via en heltidsanställning. Numera kan samtliga medarbetare i Region Kalmar län ansöka om heltidsanställning. Möjligheten att arbeta heltid är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och ett sätt att möta många medarbetares önskemål.

I enlighet med den nya diskrimineringslagen kommer arbetet mot diskriminering att fortsätta utvecklas och efterlikna det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den årliga lönekartläggningen genomförs och eventuella osakliga löneskillnader åtgärdas. Utbildning i jämställdhet är påbörjad för politiker, nyckelpersoner och ledningsgrupper. Steg för steg tas alltså, på bred front, för att utradera den ojämställdhet som tyvärr fortfarande finns.

Jämställdhetsarbetet är inte färdigt. Det finns fortfarande år 2019 ett flertal områden där kvinnor missgynnas. De många vittnesmål om övergrepp som framkom under #metoo-kampanjen visar att mycket arbete återstår. Så länge dessa orättvisa strukturer existerar kommer vi fortsätta kampen för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.