Debatt Behandlingsenheten i Västerviks existens är en viktig del i den nära vården i Kalmar län. Den är också en självklar del i att skapa en nära och jämlik vård i hela länet. Vi har de senaste veckorna tyvärr kunnat följa den process som nu lett fram till att behandlingsenheten nu stängt och den senaste tiden har vi tagit del av flera gripande vittnesmål i länets media om konsekvenserna, bland annat påbörjandet av nödvändiga behandlingar som har fått skjutas på på grund av en full tidbok.

Från Länsunionen har beskedet varit att stängningen är tillfällig och att man skyndsamt arbetar för att kunna återöppna behandlingsenheten. Uppgifter i total strid med detta har kommit oss till del. Behandlingsenhetens lokaler i Västervik ska vara helt tömda och interiör har flyttats ner till Kalmar. För oss möjliggör inte detta ett snabbt återöppnande, dessutom skapar det stor oro bland medarbetarna på Västerviks sjukhus.

När vi har pratat med medarbetare och chefer så är personalbrist en av de betydande orsakerna till stängningen, men även de bristfälliga lokalerna är ett problem. Det är inte ovanligt att man får jobba i lokaler som tillhör annan verksamhet, samtidigt som de utrymmen som används för att sterilisera instrument och bereda läkemedel är oerhört små och svåra att arbeta i. Det finns stora möjligheter att kunna ta emot betydligt fler patienter i Västervik om lokalerna vore mer ändamålsenliga. Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna vill långsiktigt se två cancercentrum i länet, ett i Kalmar och ett i Västervik för att kunna ge patienterna en tryggare vård.

Vi har fått beskedet att den styrande majoriteten nu satsar på att nyanställa fem sjuksköterskor, varav en chef som ska finnas på plats dagligen. Dock har ingenting sagts om lokalerna. Nu har man beslutat att avsätta 18,5 miljoner för att bygga om onkologimottagningen i Kalmar. Vi tycker självklart att det är positivt att man satsar på cancervården men samtidigt är det djupt olyckligt att inte en likvärdig satsning görs i Västervik, särskilt i det utsatta läge mottagningen befinner sig i.

Vi i M och KD känner oss nödgade att agera i den uppkomna situationen. Därför har vi lämnat en motion till regionfullmäktige om att skyndsamt bygga om behandlingsenheten i Västervik och samtidigt påbörja en process för att kunna utöka verksamheten i Västervik på sikt.

Vi har också lämnat in en interpellation till ansvarigt regionråd, Christer Jonsson, där vi följer upp rekryteringsprocessen i Västervik. Vi kräver också ett tydligt svar på när verksamheten öppnar igen och vilka satsningar man kommer att göra i Västervik för att göra vården än mer ändamålsenlig. Avslutningsvis ställer vi också frågan om det är sant att behandlingsenhetens lokaler nu tömts vilket skulle kunna försvåra och försena en återöppning.

Vi Moderater och Kristdemokrater vet hur viktig och livsavgörande cancervården är och vi vet att detta berör oerhört sköra och sårbara patientgrupper. Därför kommer vi inte att ge upp förrän behandlingsenheten i Västervik är igång igen!