Debatt Löneavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, är uppsagt. Det är dags att spräcka löneglastaket och göra villkoren i vården både jämställda och hälsosamma. Det är dags att lösa bemanningskrisen genom bättre lönevärdering för erfarna och särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer!

Alltför många har valt att lämna verksamheterna på grund av svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön. Följden blir eskalerande personalomsättning, höga kostnader för bemanningspersonal, sämre arbetsmiljö, bristande bemanning och kontinuitet samt ohälsa och höga sjuktal. Detta drabbar såväl personal som patienter.

Det skiljer mer än 30 procent i livslön mellan en specialistsjuksköterska respektive barnmorska och en civilingenjör, det är inte rimligt!

Vårdförbundet kräver en lönesatsning på särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket måste löna sig. Lönesatsningen beräknas omfatta var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.

Vi vill också att den som arbetar i kommunal verksamhet samt i vissa kommunala bolag, ska få samma villkor för nattarbete som gäller i regioner och privat sektor.

Vi behöver tillsammans med arbetsgivarna få till lokalt fungerande processer kring arbetstidsförläggning som omfattar schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera.

Vi uppmanar politiker och beslutsfattare i region och kommuner Kalmar län att använda avtalsrörelsen 2019 till att ge SKL och Sobona mandat att gå oss till mötes i våra krav på bättre villkor. Tillsammans kan vi ge de bästa förutsättningarna för vårdens legitimerade medarbetare att vilja stanna kvar och utveckla vården, så att den blir jämställd och hälsosam för både personal och patienter.