Vilka markområde ska kommunen välja? - Vimmerby Tidning - Vilka markområde ska kommunen välja?
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Vilka markområde ska kommunen välja?

7. februari 2017 08:40

Kommunstyrelsen i Vimmerby diskuterar idag var nya bostadsområden ska placeras i centralorten.

Två intressenter från näringslivet väntar med spänning på beslutet; Aleris som vill bygga nytt behandlingshem och Marcus Hamlin med sitt företag Lansen Omsorg som vill bygga ny gruppbostad.

Båda beräknas hamna i de nya bostadsområdena.

Men också en lång rad befintliga villaägare, en lång rad blivande villaägare och en stor allmänhet vill veta hur och var Vimmerby ska växa. Och inte minst; var ska nya förskolan läggas?

Vad vi förstått av Vimarhems VD i tidningen i måndags så tänker Vimarhem inte bygga några nya hyreshus. Man tänker inte överväga försäljning av några befintliga för att finansiera nya, som man göra i andra kommuner. Och den politiska styrningen av Vimarhem är extremt svag.

Återstår då att få villaområden på plats om Vimmerby ska kunna växa och möta efterfrågan på bostäder. Utan bostäder, ingen tillväxt.

Det finns några förslag på bordet:

  1. Bostadsområde Nybble. Här finns positiva tankar om nya villor men ett behandlingshem av den storlek Aleris vill bygga möter stort motstånd. Kommunstyrelsens beslut idag avgör om det blir en strid med de boende eller inte. Och är alla politiker i alla partier överens om förslaget? De boende godkänner Lansens mindre gruppboende, men inte Aleris större behandlingshem.
  2. Bostadsområdet Nossen. Här finns en plan för en första etapp och en ritning på ytterligare tre etapper. Det skulle bli ett stort bostadsområde i Vimmerby, i princip inte längre från kyrkan än man har från Kohagen och Nybble. Man säger att planen tar lång tid, men den kan man givetvis skynda på. På detta område har ingen tomt erbjudits varken Aleris eller Lansen vad jag vet.
  3. Bostadsområdet Ulriksdal. Detta område har kommunstyrelsen tidigare behandlat och prioriterat upp. Dock har inte mycket sagts om området i debatten. Det är ett stort område där kommunen äger en del mark, en del är privatägt. Jag har själv förespråkat detta område som ytterst lämpligt, både för bostäder, behandlingshem, förskola och också idrott. Området är det klart bästa. Tänk er området som begränsas av Bysjövägen, Ulriksdalsvägen och det nya området vid övre Folkets Park, och slutligen Lundgatan. Nära till GC-vägar, infrastruktur, el, VA, etc. Området har idag kulturskyddade stenmurar etc, som Länsstyrelsen ska ha 600 000 kronor för att undersöka. Dessa kan man lämna kvar i det nya området. Det är små pengar i sammanhanget. I gengäld får man ett område nära staden, som knyter ihop och gör Vimmerby runt, och som kan rymma också framtida idrottsanläggningar med närheten till Vimarskolan, Folkhögskolan, idrottshall, ishall och inte minst VOK-skogen, Vimmerbys lunga och enda vildvuxna skogs- och friluftsområde som sträcker sin in i staden. Ulriksdalsområdet skulle bli lämpligt också för en förskola. Det är också skillnad att planlägga ett område med hela dess innehåll från början, då vet alla som köper tomt där att där ligger en förskola, ett behandlingshem, en idrottsanläggning, etc. Inga grannar finns etablerade som kan bli sakägare.
  4. Kyrkans mark ovanför Kohagen och Hultet från centrum sett. Området finns i Översiktsplanen, men nackdelen här är att kyrkan vill ha bra betalt för marken. För dyrt, har det sagts i debatten.
  5. Helt nya områden som bara nämnts i sammanhanget: Området efter bron mot Älåkra. Här finns mycket mark att bygga på. Marken utmed vägen till Setra äger kommunen en bra bit av. Men här hindrar säkert bullret från sågverket.

I eftermiddag håller kommunstyrelsen presskonferens. Då lär man ge besked. Det finns anledning att återkomma i den efterföljande diskussionen.

Lägg till kommentar