Vårdnadsbidraget en parentes… - Vimmerby Tidning - Vårdnadsbidraget en parentes…
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Vårdnadsbidraget en parentes…

25. januari 2016 12:47

Nya lagar tillkommer ständigt. Precis som nya stadgar, riktlinjer, förordningar och bestämmelser. Alla har det gemensamt att man vill organisera den samhällsapparat vi alla lever i, ofta utifrån en politisk ideologisk grundsyn.

Det kommunala vårdnadsbidraget ska upphöra att gälla vid kommande månadsskifte. Vårdnadsbidrag är ett bidrag som erbjuder föräldrar med barn i åldern ett till tre år en möjlighet att stanna hemma längre. De har då sin anställning samt sin sjukpenninggrundande inkomst skyddad. Det omfattar 3 000 kronor per månad och är obeskattat och alltså inte pensionsgrundande. Redan beslutade vårdnadsbidrag betalas ut även efter, men bidragsformen upphör 1 februari. Därmed är en epok slut inom svensk barnomsorg.

Enligt mitt sätt att se kan man säga att föräldrar som kan och vill ha sina barn hemma, inte ersätts av samhället som annars betalar en förskoleplats med minst 100.000-150.000 per barn. Om det räcker…

Det ska jämföras med ett belopp på kanske 30.000 kronor som betalas i vårdnadsbidrag. Jag är inte säker på de exakta siffrorna, men proportionerna stämmer någorlunda. För kommunkassan är en ”förskoleplats” i hemmet avsevärt billigare än en förskoleplats på en kommunal eller privat förskola.

Det är av ideologiska skäl vårdnadsbidraget tas bort. Det är framförallt den röda sidan som anser att det inte ska finnas något annat alternativ för föräldrar, än just förskola. Varför får man gissa sig till.

Detta saxade jag från nätet: ”Socialförsäkringsutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet delar regeringens bedömning att ett slopat vårdnadsbidrag bidrar till ekonomisk självständighet och en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Tillsammans med andra insatser kan ett avskaffat vårdnadsbidrag även göra att exempelvis nyanlända personer snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden, anser utskottet.”

Hur ska man tolka det? Är vårdnadsbidraget ett problem för kvinnans/mannens självständighet? Ibland så blir den statliga överstyrningen patetisk och fruktansvärt omodern. De flesta föräldrar kan nog själva bedöma vem som har bäst möjligheter att stanna hemma. Personligen tycker jag det är beklagligt att ideologin styr i dessa frågor, istället för föräldrarnas eget val. Nu tycker man att inte alla föräldrar kan välja, men det är en sanning med modifikation. De allra flesta kan säkert välja bort och välja till saker i sin familjeekonomi, och med ett vårdnadsbidrag ökar möjligheten att välja barnavård inom hemmets väggar. Man kan ju till och med öka bidraget inom ”förskolepengen” och underlätta ytterligare för fler föräldrar att välja. Hur många skulle kunna välja att vara hemma med sitt barn om ersättningen var 120.000 kronor?

Nu tror jag inte föräldrar vill att barnet ska vara hemma hur länge som helst. Men kanske många vill ha sitt barn hemma längre än till 1 års ålder, kanske till 2 års ålder? Kanske man vill kombinera detta med en ”öppen förskola” som fanns förr där man kunde träffa andra föräldrar och barn i samma situation. Förskolans pedagogiska innehåll tror jag inte någon förälder vill gå miste om, dock kanske man känner att det är väl tidigt att lämna bort 1-åringen.

Vårdnadsbidraget har inneburit mer valfrihet för föräldrarna. En valfrihet som inte kostat kommunen något utan snarare sparat pengar åt det allmänna. Det är beklagligt att det nu förvägras föräldrarna.