Svar på fiberkritiken från lekmannarevisorn - Vimmerby Tidning - Svar på fiberkritiken från lekmannarevisorn
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Svar på fiberkritiken från lekmannarevisorn

19. maj 2016 11:27

Den auktoriserade revisorn i Vimmerby Industrifastigheter AB (nuvarande Vimmerby Fiber AB) ger styrelsen full ansvarsfrihet och ser inga skäl till anmärkningar.
Lekmannarevisorn, Ulf Svensson (c), skickar med en egen kommentar och anser att bolaget inte sköts seriöst.
Av den anledningen, och mot bakgrund av att jag var ledamot i bolaget 2011-2014 och ordförande under 10 månader 2015, vill jag ge min syn.

Ulf Svensson (c) sände en förfrågan 2015 till Helen Nilsson (s), också ledamot i bolaget, om hur vi kunde skriva på en upphandling med kommunikationsoperatören Zitius under hösten 2014. Han ansåg att styrelsen i Vimmerby Industrifastigheter AB skulle bemyndiga oss detta.

Jag har förklarat för Ulf Svensson att hela styrelsen var överens, även ordförande Per-Åke Svensson (c) pch bemyndigandet ligger i fullmäktiges IT-handlingsplan från september där det anges ”Det praktiska arbetet kring frågor om IT-infrastruktur ska bedrivas av kommunalförbundet Itsam på uppdrag av kommunstyrelsen.” Itsam hade handlat upp leverantören och vi skrev på avtalet i egenskap av kommunens representanter. Inget konstigt alls. Mängder av sådana upphandlingsavtal har skrivits på i fiberutbyggnaden. Det skiljande nu var att det inte var kommunen, utan bolaget Vimmerby Industrifastigheter AB, som var part.

Att avtalet lades i Vimmerby Industrifastigheter, där vi tre politiker utgjorde styrelse, var att det skulle finnas ett bolag som motpart. Hela fibersatsningen skulle gå över till Vemab när den var färdigbyggd. Men först då. Inte mitt i utbyggnadsprocessen.Finns det då inget att anmärka på i hanteringen? Möjligtvis att vi inte skriftligen rapporterade i styrelsen det som skett. Rent formellt hade det givetvis varit rätt, även om vi alla tre styrelseledamöter var informerade varav två skrev på, en hade förhinder. Vi skulle också tagit ett beslut att ändra bolagsordningen så att fiberavtalet varit relevant gentemot det. Möjligtvis är detta det mest anmärkningsvärda i så fall, men det har inte Svensson uppmärksammat eller påpekat. Men inte heller detta renderar ifrågasättande av ansvarsfrihet. Ändringen skedde så snart det uppdagades. Ulf Svensson klagar också över att inga styrelsemöten hålls. Det finns flera bolag i en kommun där styrelsemöten knappast förekommer mer än inför en bolagsstämma, utan sker sporadiskt när det påkallas. Vimmerby Industrifastigheter AB hade ingen verksamhet, fastigheterna var tidigare är överförda till kommunen. Även Vimmerby Halkbana AB hade få möten. Det är inget konstigt i vissa kommunala bolag. Svenssons kommentar får ses som okunskap om hur olika kommunala bolag fungerar.Per-Åke Svensson (c) var alltså ordförande fram till sista december 2014. Årsskiftet 2015, efter valet, tog jag över ordförandeklubban. Det som då fanns i bolaget var ett kommunikationsoperatörsavtal med Zitius, inget annat. Kommunstyrelseförvaltningen hade satt till en tjänsteman sedan tidigare, f.d. ekonomichefen Staffan Leijon.  Denne ersattes så småningom med samhällsbyggnadschefen och senare plussades tjänstemannastaben på med en controller från samhällsbyggnad.

Operativt fungerade fiberhanteringen så här: Itsam hade totalentreprenaden och den professionella projektgrupp som angetts i IT-handlingsplanen september 2012. Kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp (ledamöterna har växlat genom åren) och i den styrgruppen var jag ordförande. Styrgruppen hade regelbundna, protokollförda möten som redovisades till kommunstyrelsen i protokollform, och ibland också muntliga föredragningar. 

Vimmerby Industrifastigheter förvaltade alltså avtalet, men operativt sköttes fakturering etc. av kommunens ekonomikontor, samhällsbyggnadsförvaltning och Itsams administration. Vimmerby Industrifastigheter har ingen VD, inga anställda och endast en tre personer stark styrelse.

När Ulf Svensson hävdar att det inte hanterats seriöst måste han givetvis förklara sig. Vad är det som inte är seriöst?

I princip har inget förändrats i situationen från det avtalen skrevs under med Zitius hösten 2014 till det jag lämnade bolaget oktober 2015. Inte något nytt har skett; avtalen förvaltas av bolaget, operativt sköts verksamheten som beskrivits ovan.

I januari 2016 ombildas bolaget till Vimmerby Fibernät AB. Vad som hänt efter oktober 2015 har jag ingen ingående känning om.

Ulf Svensson skriver: ”Sammanfattningsvis bedömer jag att bolagets verksamhet inte sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk sy punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig och systematiken i styrelsearbetet bristfällig”

Mitt svar: Bolagets verksamhet har skötts ändamålsenligt av den operativa delen i Itsam och kommunen, ur ekonomiskt synpunkt fullt tillfredsställande (Svensson måste visa var de n ekonomiska skadan i så fall är ), den interna kontrollen var tillräcklig (genom kommunstyrelseförvaltningens resurser) och systematiken i styrelsearbetet… - ja, styrelsen hade som sagt att förvalta ett avtal, all drift av fibern från fakturering, inmätning etc. var utlagt på Itsam/kommunen.

Jag måste än en gång påpekat att den professionella revisionen bevilja styrelsen ansvarsfrihet både för bolaget 2014 och 2015. Vad som sedan får en lekmannarevisor från oppositionen att angripa politiker i majoriteten med uttryck som att  det är "oerfarenhet" och "lek" får stå obesvarat,

Jag kan bara konstateras att jag varken är oerfaren i styrelsearbete eller tagit mitt uppdrag som en lek.

Taggar

Kategorier

Fiber

Lägg till kommentar