Sammanslagningen med Hultsfred har gett Vimmerby en öststatsmodell - Vimmerby Tidning - Sammanslagningen med Hultsfred har gett Vimmerby en öststatsmodell
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Sammanslagningen med Hultsfred har gett Vimmerby en öststatsmodell

17. oktober 2016 19:26

Vimmerby kommuns bygglovshantering har blivit farligt trögare sedan sammanslagningen med Hultsfred. Det kan mycket väl bero på resursbrist. Men det beror också på den ”kultur” som råder i förvaltningen; det ska vara en enda kö och allt ska handläggas på tio veckor, varken mer eller mindre.

Vi som lever i den övriga världen kan se hur företag prioriterar i sin verksamhet; IKEA öppnar en snabbkassa för de som har färre än fem varor i korgen. Varför gör man det? Jo, för det skapar irritation och tidsspillan om dessa kunder ska stå bakom någon som gör omfattande inköp. Vi ser också hur elektriker prioriterar mjölkbönder när strömmen går, hur gatukontoret prioriterar snöskottning och sandning, hur polisen prioriterar utredningar mellan olika brott, hur sjukvården prioriterar mellan… ja, listan är oändlig.

Men Hultsfred-Vimmerbys Bygg och Miljönämnd har en enda kö. För alla… Man får en känsla av öststatsmodell, faktiskt.

Hur gör andra kommuner då. Jo, de prioriterar. Mjölby kommun har till och med en 24-timmarskö. Är ärendet enkelt så får man bygglov på 24 timmar.

Se länk: http://gis.mjolby.se/bygglov24plus/files/mobile/index.html#3

 Det ärende Björkbacken nu har inne, och som beskrevs  VT i lördags, har följande historia och gäller en investering av solelpaneler på Karaktärshotellet för 1,2 Mnkr:

2/9 2016 skrev länsstyrelsen att man skulle behandla min två år gamla ansökan, inlämnad 29/9 2014. Regeringen hade anslagit 100 Mnkr i stöd för investering i solelpaneler.

Jag fick brevet 4 sept 2016. Eftersom man fått begränsade medel för 2016 så delade man bara ut till projekt som är driftklara 2016. Så man gav inte mycket tid för upphandling.

4/9-19/9 tog jag in och fick offerter.

Den 19/9 skickade jag in bygglovsansökan via arkitekten.

4/10 fick vi första bekräftelsen på att bygglovsansökan lämnats in. Det tog byggnadskontoret 16 dagar att öppna posten och svara…

Svaret var att man behövde komplettering av ett fallskydd, en stång på taknocken. Fanns den, undrade man. Den fanns och den fanns med i det bygglov som godkänts när taket byggdes en gång i tiden.

Dagen efter, 5/10 visade vi detta. Då meddelade byggnadskontoret att ärendet var komplett att det skulle ta upp till 10 veckor att bevilja byggnadslovet. Då hade man ”stulit” två veckor genom att inte öppna posten, så behandlingstiden blir egentligen 12 veckor…

Det hör till saken att det är ett delegationsärende. D.v.s. ingen nämnd är inkopplad, endast en enda tjänsteman.

När jag ringde till avdelningschefen sa han att det inte alls påverkade handläggningstiden, ett delegationsärende tar lika lång tid som ett nämndärende.

Detta är givetvis nonsens. Vilket flera andra kommuners handläggning visar.

Se länk: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/bygglov-inom-tio-veckor-sa-har-gor-du_580918.html

Där beskriver Svenskt Näringslivs undersökning att kommunerna ser ”delegering som ett sätt att snabba upp handläggningstiden”.

Självklart är det så. Men inte för Hultsfred-Vimmerbys bygglovsförvaltning, där ingen omvärldsbevakning görs.

Idag har man en enda kö till bygglovshandläggningen. Man håller fast vid den. Man säger till och med att någon turordning ändras inte, möjligtvis om någon industri brinner ned och behöver snabb handläggning! Man ser inga skäl alls till annat än en enda kö!   - Таким образом, баста! (Översatt: Därmed basta!)

Det är just denna ”kultur” som inte fanns i Vimmerby tidigare. Vi var en av de bästa i landet, med bygglov även på komplicerade ärenden på 2-3 veckor. Sedan sammanslagningen med Hultsfred, som skedde för att vi skulle kunna rekrytera kompetens, har den utökats till 10 veckor…

En fråga i sammanhanget är givetvis: Varför ska jag som kund vara kreativ, kolla andra kommuner, hitta idéer när personalbristen är stor? Varför ska inte den kreativiteten och idérikedomen finnas i stadshuset, hos förvaltningen? Är inte uppgiften att snabbt serva kunderna? Ja, då är uppgiften också att hitta lösningar.

Varför inte tre köer; en för komplicerade ärenden (nämnden), en för enklare ärenden (nämnden) och en till delegerande tjänsteman, som exempelvis uppsättning av solpaneler.

Frågan är om man kan lita på politiken här. Oppositionsrådet skjuter som vanligt på person, och bryr sig inte om sak. Nämndens ordförande är mer intresserad av att kommentera om jag har sagt att jag ska ha förtur eller inte (jag har inte begärt förtur, endast snabb behandling) – ingen tycks bry sig om det verkliga problemet; varför ska det ta tio veckor att fatta beslut i ett enkelt stämpelärende, ett delegationsärende?

Nej, sammanslagningen med Hultsfred har fört bygglovshanteringen åt helt fel håll. Prestige, konservatism och idéfattigdom är resultatet. Man lyckas inte ens rekrytera, eller hyra in folk i tillräcklig omfattning. Dessutom säger man att det är ett allmänt problem. Nej, tittar man bland svenska kommuner hanterar man bygglovsärendena modernt och snabbt. Det finns många exempel på det.

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/

På grund av att en enskild tjänsteman inte får fatta ett delegationsbeslut (inte hennes fel, utan hennes chefers och nämndens ska understrykas) utan att ha 10 veckors handläggningstid, att man inte förstår att det kan finnas flera köer, att man inte förmår prioritera, mister Karaktärshotellet en investering på 1,2 Mnkr och ett vimmerbyföretag ett statligt bidrag som kan bli 400.000 kronor.

Hultsfred-Vimmerby Miljö och Bygg sköts inte bara ineffektivt, den är också till direkt ekonomisk skada för näringslivet. Och därmed för tillväxten i Vimmerby kommun.

Jag hoppas att det pris som Björkbacken nu får betala – för idag (måndag) meddelade kontoret att Björkbackens ärende inte kan handläggas på grund av tidningsskriverierna – ska leda till att förvaltningen bryts upp, återgår till Vimmerby, effektiviseras och blir till nytta för tillväxten. Det är alltid värt nåt.

Om jag ångrar att jag gick med på det beslutet i fullmäktige en gång i tiden?

Ja, vad tror ni efter detta haveri…?

Kommentarer

Jag har inte tillgång till budget eller delårsbokslut där jag sitter nu, och minnet sviker mig, men i de dokumenten bör det framgå om M&B skall genomföra kundenkäter. Om så är fallet bör ju en hel del information finnas i dessa.

Ulf Svensson

2016-10-18 16:32:02

Ulf, då tolkar jag det som att det finns ett ännu större behov av utvärdering genom att fråga verksamhetens kunder.

Micael Glennfalk

2016-10-18 16:02:27

Det är sant att vi gjort en granskning, tillsammans med Hultsfred, men den granskar primärt om man följt fullmäktiges beslut i genomförandet samt om den gemensamma nämnden har en god intern kontroll och sköts ekonomiskt tillfredsställande.
Det vi konstaterar avseende organisation och bemanning är att man bara delvis uppnått sina mål, just avseende bemanning, men att organisationen i sig har förutsättningar att fungera.
Så jag vill säga att problemet är uppmärksammat av revisorerna, och meddelat fullmäktige, men då syftet med granskningen var ett annat har konsekvenserna inte utretts vidare inom ramen för just den här granskningen.
Rapporten i sin helhet saknas på revisorernas hemsida men bör finnas bland fullmäktiges handlingar från april.

Ulf Svensson

2016-10-18 15:57:27

Ulf, man hävdar från kommunledningen att revisorerna gjort en undersökning. Kan det vara Hultsfreds revisorer?

Micael Glennfalk

2016-10-18 14:52:32

Jag vill bara replikera att ingen har frågat revisorerna om någonting, gällande det här ärendet eller köerna generellt.
//Ulf Svensson, kommunens revisorer

Ulf Svensson

2016-10-18 13:55:27

Fler ärenden som förvaltningen handlagt under 2016.
Här är två ärenden som visar att man inte alls har den fungerande kö som man säger att man har. Avdelningschef Daniel Johansson har uppgett att ett delegationsärende tar lika lång tid att handlägga som ett vanligt byggnadslov.
Den 16/11 2015 begärdes ett byggnadslov på en skyltanordning på fasad från ett företag. Bygglovet togs den 7/1 2016. Nära 8 veckors handläggningstid.
Ett annat företag gav in en ansökan om bygglov också för en skyltanordning på fasad den 15/1 2016. Samma dag tog stadsarkitekten ett delegationsbeslut och gav startbesked.
Alltså följer man inte sina egna regler.
Det finns en fungerande snabbhet i delegationen, trots Daniel Johanssons uppgifter.
Lång handläggningstid: Ett bilföretag i Vimmerby sökte bygglov för tillbyggnad den 28/1. Bygglovets slutbesked gavs 13/10. Nära nio månader senare eller över 36 veckor.

Micael Glennfalk

2016-10-18 13:02:00

RM Snickerier lämnade in bygglovsansökan den 17 maj 2016.
Den 21 september fick man bygglov.
18 veckor senare.
Det handlade om en tillbyggnad av deras industrilokal och en nyanlagd mur.
Ett annat till synes enklare ärende; inglasning av en befintlig altan i en villa i Vimmerby.
Det ärendet lämnades in den 5 juli och fick bygglov den 21 september.
Det tog 11 veckor att ge bygglov till en inglasad altan för Hultsfred-Vimmerbys bygglovshandläggning.
Rekordet har dock Vimmerby Mässhallar. De lämnade in bygglov på ändring av en villa den 11 maj och fick bygglov den 7 oktober.
21 veckor senare.
Vad kostar inte denna kommunala myndighetsutövning företagen i Vimmerby. Här ligger en stor del av skälet till raset i näringslivsrankingen. Istället för att fråga folk i bygglovskön om samarbetet fungerar så frågar man sina revisorer…
Jag tycker att jag har fog för kritiken mot Hultsfreds-Vimmerbys Miljö- och Byggnadsnämnd och att samarbetet varit och är till skada för Vimmerbys näringsliv och tillväxt.
Kulturen måste radikalt förändras och bli lösningsorienterad.
Följ min blogg på www.vimmerbytidning.se så kommer jag de närmaste dagarna att presentera de verkliga handläggningstiderna förvaltningen tillämpar.
För bygglov som ges på 24 timmar i Mjölby tar förvaltningen tio veckor på sig. Just bara för att man i Hultsfred-Vimmerby ska tillämpa en enda kö…

Micael Glennfalk

2016-10-17 22:02:51

Lägg till kommentar