Rätt att SKL säger ifrån i fiberfrågan - Vimmerby Tidning - Rätt att SKL säger ifrån i fiberfrågan
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Rätt att SKL säger ifrån i fiberfrågan

21. mars 2016 11:01

"I Vimmerby kommun har fiberutbyggnaden stannat upp."

År 2010 tecknade kommunerna (Sveriges kommuner och landsting, SKL) en överenskommelse om bredbandsutbyggnaden. Den beskrev bland annat hur kommuner bör agera som ägare till stadsnät av fiber, d.v.s. lokala bredbandsnät.

SKL är ett politiskt sammansatt ”fullmäktige” där makten tillsätts efter val. Sålunda är SKL nu styrt av rödgröna, tidigare mandatperiod av Alliansen. Under mandatperioden 2010-2014 angav Alliansstyrda SKL, för övrigt enigt med oppositionen, att det är bra för samhällsbygget om kommunerna äger fiberinfrastrukturen.

Nu säger rödgrönt styrda SKL upp överenskommelsen med staten. Och även nu är man helt enig; Konkurrensverket och Post- och Telestyrelsen, i detta fall staten, har angett att marknaden i första hand ska tillgodose behovet av bredbandsnät och att kommunerna enbart ska träda in när ”kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger”. Man kunde lika gärna sagt: i stora samhällen får marknaden ta jobbet, i små byar på landsbygden får skattebetalarna själva bekosta det hela. Ja, fibern är en ren glesbygdsfråga och i de flesta kommuner är invånarna eniga med sin kommun; kommunens anslutningar i större samhällen är med och finansierar anslutningar i mindre samhällen.

SKL ställer inte upp på KV och PTS skrivning. Bland annat för att det framkommit att kommunernas investeringar i stadsnät haft mycket positiva effekter (OECD-rapport) på samhällsutvecklingen.

”Bredbandsnätet är en samhällsbärande infrastruktur, precis som våra järnvägar. Det bör finnas ett bredbandsnät som ägs av staten och kommunerna medan företagen konkurrerar om att få använda dem för att erbjuda bästa möjliga bredbandstjänster till lägsta möjliga pris,” säger Anders Henriksson, v. ordf. i SKL, i deras nyhetsbrev. Snart kommer kommunernas och landstingens välfärdstjänster att helt digitaliseras. Då kommer fibern att behöva vara utbyggd också i glesbygden.

”Studier visar att bredbandstjänster är 20-30 procent billigare för slutkunden i kommuner där kommunen äger nätet” säger Henriksson vidare. SKL går nu vidare och begär nya diskussioner med KV och PTS, för att få en annan skrivning i den nationella bredbandsstrategin.

I Vimmerby kommun har fiberutbyggnaden stannat upp. Telia konkurrerar med kommunen men går bara in där kommunen gått in, exempelvis i Vimmerby, Gullringen, Södra Vi och Storebro tätorter. Där kommunen ännu inte gått in på grund av investeringsstoppet, Frödinge och Tuna, går heller inte Telia in. Uppenbarligen bygger man enbart där kommunen konkurrerar. Det understryker vikten av att fibernäten ägs av det offentliga. Ungefär 2.500–3.000 hushåll är kvar att ansluta i kommunen. Kan kommunen ansluta dessa finns en möjlighet att få fibersatsningen i land under rimlig tid. När Vimarhems 800 Telia-anslutna VDSL-kabelhushåll (uppgraderad kopparkabel) vill ha riktig framtidssäkrad fiber finns en möjlighet för kommunen att konkurrera om dessa också.

Att som KV och PTS föreslår, att de offentliga skattemedlen enbart ska finansiera olönsam utbyggnad, tycker jag precis som SKL inte ska accepteras av skattebetalarna. Det är svårt att se hur den nuvarande skrivningen ska kunna få kommunerna motiverade att hjälpa byalag att få fiber i backen.