Andra bullar i skolan! - Vimmerby Tidning - Andra bullar i skolan!
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Andra bullar i skolan!

24. februari 2016 09:52

”Vi lärare kan absolut inget göra. Vi står handfallna, vi har inga redskap att ta hand om elever som missköter sig, uppträder störande eller stör andras studiero…”
Har ni hört det förut?

Och så säger alla vi i mogen ålder; ”Så var det inte förr, och då var det minsann bättre ordning i skolan!”

Värst är det när skolan inte klarar av att flytta ut mobbare ur verksamheten, utan det är den mobbade eleven som tvingas flytta.

Men nu blir det ändring och det ska bli spännande att se om dagens rektorer och lärare vågar luta sig emot ordningsföreskrifterna i Skollagens 5:e kapitel, för från första januari finns där en del nytt:

5§: Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar slutligen om ordningsreglerna.

Följande är fullt möjligt:

• Rektor och lärare får besluta om befogade åtgärder för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det betyder att läraren kan utvisa eleven, bestämma om kvarsittning, tillfällig omplacering, avstängning eller omhändertagande
• Rektorn ska se till att olämpligt uppträdande utreds. Kan ge skriftlig varning och informera vårdnadshavaren. (se där, anmärkningsboken är tillbaka!)
• Omplacera elev till annan undervisningsgrupp.
• Besluta stänga av elev en vecka och underrätta socialnämnden.
• Avstängning kan ske om eleven använder otillåtna hjälpmedel (ex. mobil!), stör någon annan elev, utsätter någon för kränkande behandling (ex. fotograferar med mobil!), skapar otrygghet för någon annan elev.

De nya skrivningarna, tillkomna efter årsskiftet, kan givetvis tolkas på mer än ett sätt, så brukar det vara. Men det intressanta är att skolans personal har kraftfulla verktyg för att stävja bråk i klassrummen, förhindra mobbing och kränkningar och helt enkelt visa tillbaka eleven till vårdnadshavare för en mer adekvat fostran.

För det är ju lite så det har varit; föräldrar tycker att skolans medarbetare inte bara ska ge barnen kunskap, utan också ta över deras eget ansvar för fostran så att barnet ska bli en god samhällsmedborgare.

Det har varit ok att mobbaren gått kvar i skolan och offret fått flytta. Och precis som föräldrarna säger till polisen när de kommer hem med en kraftigt berusad tonåring; ”Vem har lurat i dig sprit, du dricker ju inte!”… så säger föräldrarna till skolpersonalen; ”Mitt barn mobbar inte, det måste vara något fel på den andre…”.

Om nu lagtexten ger lärare och rektorer alla befogenheter för att skapa lugn i skolan, väcks naturligtvis nästa fråga: Klarar man av det då?

Och kanske ännu viktigare: Kanske mammas och pappas intresse ökar när man vecka efter vecka får kvittera ut varningar deras barn fått.